Skip to main content
ประหยัดเวลาและระยะทาง

เนื่องจากเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในช่วงเวลาใดและเรียนที่ไหนก็ได้

เข้าถึงได้ง่าย

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียน ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้เรียนสามารถเลือกวิชา ที่อยากเรียนได้ตามใจชอบ

รายวิชาล่าสุด

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) ARITC003

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)

YRU
ARITC003 ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)

การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)

การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) ARITC004

การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)

YRU
ARITC004 การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) ARITC005

การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

YRU
ARITC005 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม DEVOPS-00001

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

YRU
DEVOPS-00001 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม