Skip to main content

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต 1/2565


YRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีประกาศ ฯ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข) นั้น จึงได้กำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) URL : http://mooc.yru.ac.th ภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน โดยให้ใช้บัญชีอีเมล Google ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รหัสนักศึกษา@yru.ac.th) เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) เท่านั้น ถ้าหากไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนของปีการศึกษานั้น

ให้นักศึกษาเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนตามที่กำหนด จนถึงวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละภาคเรียน การวัดผลการเรียนรู้และเทียบหน่วยชั่วโมงการเรียนรู้ กำหนดให้เรียนรู้เนื้อหาบทเรียน จัดทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบ ในรายวิชาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (คะแนนระหว่างเรียนร้อยละ 60 / คะแนนสอบหลังเรียนร้อยละ 40)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 60 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)
1. สามารถอธิบายความหมาย และจำแนกชนิดของระบบปฏิบัติการได้
2. สามารถอธิบายลักษณะ และจำแนกประเภทของฮาร์ดแวร์ได้
3. สามารถอธิบายลักษณะ และจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้
4. สามารถถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถจำแนกประเภทและนามสกุลไฟล์ได้
6. สามารถสำรองข้อมูลด้วย iCloud, iTunes, Dropbox ได้
7. สามารถกู้ข้อมูลจาก Recycle Bin และกู้ข้อมูลด้วยโปรแกรม Recuva ได้
8. สามารถแบ่งปันไฟล์ด้วย Google Drive และ OneDrive ได้
9. สามารถอธิบายการทำงานของ NAS และ SAN ได้
10. สามารถอธิบาย และจำแนกประเภทของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) ได้
11. สามารถอธิบาย และบอกส่วนประกอบของเว็ปแอปพลิเคชัน (Web Application) ได้
12. สามารถอธิบายความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้
13. สามารถอธิบาย จำแนก และรู้วิธีการป้องกันมัลแวร์ (Malware) ได้

การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)
1. สามารถอธิบาย จำแนกชุดโปรแกรมสำนักงานและใช้คีย์ทางลัดในโปรแกรมสำนักงานได้
2. สามารถสร้างสัญลักษณ์ทางลัดในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
3. สามารถป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ ขยายจอแสดงผลเป็นสองจอ และติดตั้งฟอนต์ตัวอักษรได้
4. ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้งานและสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารราชการตามตัวอย่างได้มีประสิทธิมากที่สุด
6. สามารถอธิบายความหมาย และบอกโครงสร้างของฐานข้อมูลได้
7. สามารถอธิบายลักษณะ และความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้
8. สามารถจำแนกประเภทของคีย์ในฐานข้อมูลได้
9. สามารถอธิบาย และจำแนกไฟล์ภาพชนิดต่าง ๆ ได้
10. ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้งานและสามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อการจัดการสินค้าในคลังอย่างง่าย คำนวนเกรด และใช้รูปแบบอัตโนมัติของโปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายตามตัวอย่างได้
12. ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้งานและสามารถใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)
1. รู้จักที่มาของอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้าใจการทำงานของการเชื่อมต่อเครือข่าย
2. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านกูเกิลโครม (Google Chrome) ได้
3. สามารถใช้งานอีเมล (e-Mail) ผ่านจีเมล (Gmail) ได้
4. สามารถใช้งานปฏิทินออนไลน์ของกูเกิล (Google Calendar) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รูปแบบต่าง ๆ
6. ตระหนักถึงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนตัว และการกลั่นแกล้งทางออนไลน์
7. มีความเข้าใจความหมายของการติดต่อสื่อสาร และสามารถเลือกใช้ประเภทของการติดต่อสื่อสาร (Communication) แบบต่าง ๆ ได้ตามสถานการณ์
8. มีความเข้าใจการประชุมออนไลน์ และสามารถใช้งานโปรแกรมซูม (Zoom) และ กูเกิลมีต (Google Meet) เพื่อประชุมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความเข้าใจความหมายและหลักการของการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streaming) ได้เป็นอย่างดี
10. มีความเข้าใจจริยธรรมและจรรยาบรรณของพลเมืองดิจิทัล รวมถึงทราบแนวทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่ดี

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1
ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​
e-Mail : ite@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23200


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”