Skip to main content

การเรียนด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) สำหรับผู้เรียน


YRU

คำอธิบายรายวิชา

  วิชานี้แนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC ภายใต้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) ด้วย Open edX และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนออนไลน์ การติดตามผลการเรียน การติดต่อและใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน และการออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินผล

  วิชานี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนการสอนออนไลน์บนบนระบบ YRU MOOC หรือระบบ Open edX

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  LO1: เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ Open edX
  LO2: สามารถเรียนออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ OPEN edX ได้
  LO3: เข้าใจการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบของระบบ OPEN edX ได้
  LO4: สามารถดูผลการเรียนและการผ่านรายวิชาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

  นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนออนไลน์บนระบบ Open edX

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

นายธนภัทร นาคิน

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Course Staff Image #2

นายสมยศ ดีวิจิตร

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

Course Staff Image #2

 “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll