Skip to main content

การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)


YRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

วิชาการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) จะอธิบายและแนะนำผู้เรียนใช้งานโปรแกรมสำนักงานทั้งคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมสำนักงาน การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมงานำเสนอ รวมถึงการอธิบายความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล วิชานี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ และนำไปใช้ในการทำงานด้านต่าง ๆ ต่อไป

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบาย จำแนกชุดโปรแกรมสำนักงานและใช้คีย์ทางลัดในโปรแกรมสำนักงานได้
2. สามารถสร้างสัญลักษณ์ทางลัดในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
3. สามารถป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ ขยายจอแสดงผลเป็นสองจอ และติดตั้งฟอนต์ตัวอักษรได้
4. ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้งานและสามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารราชการตามตัวอย่างได้มีประสิทธิมากที่สุด
6. สามารถอธิบายความหมาย และบอกโครงสร้างของฐานข้อมูลได้
7. สามารถอธิบายลักษณะ และความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้
8. สามารถจำแนกประเภทของคีย์ในฐานข้อมูลได้
9. สามารถอธิบาย และจำแนกไฟล์ภาพชนิดต่าง ๆ ได้
10. ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้งานและสามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อการจัดการสินค้าในคลังอย่างง่าย คำนวนเกรด และใช้รูปแบบอัตโนมัติของโปรแกรมบันทึกรายรับรายจ่ายตามตัวอย่างได้
12. ผู้เรียนเข้าใจหลักการการใช้งานและสามารถใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1
ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”