Skip to main content

แบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564


YRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เป็นการสอบวัดความรู้ของนักศึกษาชั้นปีสุกท้าย โดยวัดความรู้จากรายวิชา 3 รายวิชา ดังนี้ 1.วิชาความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) 2. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) และ 3. วิชาการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

จำนวนข้อสอบ

จำนวนข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1
ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”