Skip to main content

การพัฒนาวิชาและจัดการสอนออนไลน์บนระบบ YRU MOOC (OPEN edX)


YRU

คำอธิบายรายวิชา

  วิชานี้แนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC ภายใต้ระบบ YRU MOOC (Open edX) การพัฒนาและสร้าง MOOC ที่ดี น่าสนใจ และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนออนไลน์ การติดตามผลการเรียน การติดต่อและใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน และการออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินผล

  วิชานี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนบนระบบ YRU MOOC หรือระบบ Open edX

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 18 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ประมาณ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  LO1: เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ Open edX
  LO2: ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ OPEN edX ได้
  LO3: เข้าใจการทำงานของระบบ OPEN edX
  LO4: สร้างรายวิชาแบบ MOOC บนระบบ YRU MOOC หรือระบบ OPEN edX ได้
  LO5: กำหนดเกณฑ์การให้เกรดและการผ่านรายวิชาได้
  LO6: สร้างเนื้อหาวิชาและบทเรียนออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ได้
  LO7: สร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัดและการวัดผลแบบอัตโนมัติ, การอภิปราย
  LO8: จัดการ Discussion Forum ทรัพยากร และเตรียมการก่อนเริ่มเรียนได้
  LO9: จัดการเรียนออนไลน์ กระตุ้นการเรียนรู้ ติดตามผลการเรียน และเข้าใจเกี่ยวกับการให้ประกาศนียบัตรออนไลน์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

  ครู อาจารย์ นักเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียน และจัดการเรียนการสอน ออนไลน์บนระบบ Open edX

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

นายธนภัทร นาคิน

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Course Staff Image #2

นายสมยศ ดีวิจิตร

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

Course Staff Image #2

 “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll