Skip to main content

มาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ (YRU-SET)


YRU

คำอธิบายรายวิชา

บทเรียนเตรียมสอบวัดความรู้ข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ YRU SET ได้รวบรวม เนื้อหา สาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 บทหลักภายใต้หัวข้อแนวการสอบ 8 รูปแบบได้แก่ 1. Error (เป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับการหาจุดผิดในประโยค) 2. Cloze test (เป็นข้อสอบที่ให้เติมคำตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์) 3. Short excerpts (เป็นข้อสอบที่ให้หาคำตอบจากการอ่าน ข่าวโฆษณาหรือประกาศสั้นๆ) 4. Paraphrasing (เป็นข้อสอบที่ให้เปลี่ยนคำศัพท์หรือโครงสร้างประโยคที่แตกต่างจากข้อความต้นฉบับแต่อยู่ในบริบทความหมายเดียวกัน) 5. Matching (เป็นข้อสอบที่ให้หาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่างๆ) 6. Sentence completion (เป็นข้อสอบที่มีลักษณะการทำประโยคให้สมบูรณ์) 7. Reading (long and short texts) (เป็นข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องต่างๆ) 8. Communication Skill (เป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ) โดยแต่ละบทจะแบ่งออกเป็น 3 Part คือ Part 1 เนื้อหา โดยมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการทำข้อสอบแต่ละแบบ Part 2 แบบฝึกหัดพร้อมคำอธิบาย โดยจะอธิบายพร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างและการแยกแยะตัวเลือกในข้อสอบต่างๆ Part 3 แบบทดสอบพร้อมเฉลย เพื่อให้ผู้อ่านได้วิเคราะห์และเข้าใจการตีโจทย์มากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 18 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เนื่องมาจากข้อกำหนดของ สกอ.ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขั้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นเพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

บุคลากรรับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll