Skip to main content

ความเป็นครู


YRU

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 37 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #3
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายมะอูเซ็ง กอแล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: naowarat.t@yru.ac.th เบอร์ 085-0483509


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll