Skip to main content

การตลาดฮาลาล


YRU
Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Marketing in Halal Products) มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาล แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์การตลาดกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวความคิดหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการแสวงหาแหล่งเงินทุนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการแสวงหาแหล่งเงินทุน
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

บุคลากรรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา เจะอารง
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายธนภัทร นาคิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายมะอูเซ็ง กอแล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”