Skip to main content

การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น


YRU

คำอธิบายรายวิชา

ทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านเพื่อความเข้าใจความหมายและจับใจความสําคัญในระดับความยากของศัพท์ ประมาณ 3,000 คําขึ้นไป

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 48 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 37 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอาหรับได้ถูกต้อง
2. อ่านคําและประโยคในภาษาอาหรับได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
3. บอกความหมายในสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง 4. อธิบายเรื่องราวและสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้
5. อธิบาย วิเคราะห์ โครงสร้างพื้นฐานของประโยคในหลักภาษาอาหรับได้
6. เปรียบเทียบระหว่างข้อความที่เป็นประโยคและข้อความที่ไม่เป็นประโยคได้
7. สรุปประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านภาษาอาหรับได้
8. อธิบายและสรุประบบเสียงในภาษาอาหรับได้
9. บอกและอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของประโยคในภาษาอาหรับในเนื้อเรื่องที่อ่านได้
10. สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอาหรับตามหลักไวยากรณ์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์รอมยี มอหิ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.ฟาริด อาแว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #3
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายมะอูเซ็ง กอแล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll