Skip to main content

ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Key Applications)


YRU

คำอธิบายรายวิชา

วิชาความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Key Applications) จะแนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น คำสั่งพื้นฐานการใช้โปรแกรม, การใช้โปรแกรมประมวลผล (Word Processsing), การใช้โปรแกรมสเปรตชีตคำนวณข้อมูล (Spredsheet), การใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation), การจัดการฐานข้อมูล (Database) และแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม App Culture โดยการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอ จากนั้นสามารถนำมาแก้ไข ตัดต่อและตกแต่งเพิ่มเติมได้ เช่น การแทรกภาพ วิดีโอ เสียง ข้อความ เอฟเฟกต์ เป็นต้น แล้วก็ทำการบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ วิชานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Key Applications อย่างง่าย เพื่อพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 60 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายธนภัทร นาคิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายมะอูเซ็ง กอแล
ผู้ปฏิบัตงานห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นางสาวฟาติน สะนิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll