Skip to main content

การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)


YRU

คำอธิบายรายวิชา

     วิชา "เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่" (รหัสวิชา YRU005) หลักสูตร การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ต, การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine, การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์, โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Manager), การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, โดยการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอ จากนั้นสามารถนำมาแก้ไข ตัดต่อและตกแต่งเพิ่มเติมได้ เช่น การแทรกภาพ วิดีโอ เสียง ข้อความ เอฟเฟกต์ เป็นต้น แล้วก็ทำการบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ 
     วิชานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) อย่างง่าย เพื่อพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 60 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) ได้
2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา
3. ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
4. ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine ได้
5. ผู้เรียนสามารถรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใช้บริการที่มีอยู่ในสังคมออนไลน์ได้
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายธนภัทร นาคิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายมะอูเซ็ง กอแล
ผู้ปฏิบัตงานห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นางสาวฟาติน สะนิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll