Skip to main content

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)


YRU

คำอธิบายรายวิชา

     วิชา "เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่" (รหัสวิชา YRU007) หลักสูตร ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การทำงานของคอมพิวเตอร์, ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, การสำรองและกู้คืนข้อมูล, การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์, การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยการบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของวิดีโอ จากนั้นสามารถนำมาแก้ไข ตัดต่อและตกแต่งเพิ่มเติมได้ เช่น การแทรกภาพ วิดีโอ เสียง ข้อความ เอฟเฟกต์ เป็นต้น แล้วก็ทำการบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ 
     วิชานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) อย่างง่าย เพื่อพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 60 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้
4. ผู้เรียนมีทักษะในการสำรองและกู้คืนข้อมูลได้
5. ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้
6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายธนภัทร นาคิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นายมะอูเซ็ง กอแล
ผู้ปฏิบัตงานห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2
ผู้ร่วมพัฒนารายวิชา

นางสาวฟาติน สะนิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll